Results forМеланомаtranslation from Bulgarian to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Bulgarian

English

Bulgarian

English

Last Update: 2012-01-23
Usage Frequency: 3
Quality:
Reference: Wikipedia

Bulgarian

Изчислена абсорбирана доза Lymphoseek при пациенти с меланома

English

Estimated dose absorbed from Lymphoseek in patients with melanomaa

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Wikipedia

Bulgarian

Умира от метастази на меланома на 16 май 2014 г.

English

The M249 light machine gun (LMG), previously designated the M249 Squad Automatic Weapon (SAW), and formally written as Light Machine Gun, 5.56 mm, M249, is the American adaptation of the Belgian FN Minimi, a light machine gun manufactured by the Belgian company FN Herstal (FN).

Last Update: 2016-03-03
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Wikipedia

Bulgarian

Тази мутация в гена може да е довела до развитието на меланома.

English

This mutation in the gene may have caused the melanoma to develop.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Wikipedia

Bulgarian

появата на доброкачествен и злокачествен рак на кожата (меланома);

English

the development of both non-melanoma and melanoma skin cancer

Last Update: 2016-12-20
Usage Frequency: 2
Quality:
Reference: Translated.com

Bulgarian

злокачествена меланома (вид рак, засягащ клетките, наречени меланоцити).

English

malignant melanoma (a type of skin cancer affecting cells called melanocytes).

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.com

Bulgarian

IntronA се използва след оперативна намеса при пациенти с риск от рецидив на меланома.

English

IntronA is used after surgery in patients whose melanoma could come back.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.com

Bulgarian

IntronA се използва за следоперативно лечение при пациенти, чиято меланома би могла да се възобнови.

English

IntronA is used after surgery in patients whose melanoma could come back.

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.com

Bulgarian

Липсват данни за пациенти с меланома с редки BRAF V600 мутации, различни от V600E и V600K.

English

No data are available in patients with melanoma harbouring rare BRAF V600 mutations other than V600E and V600K.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.com

Bulgarian

За „отговор на лечението“ се счита намаляване на признаците на меланома с поне 50%.

English

Response to treatment was defined as reduction by at least 50% in the signs of melanoma.

Современи тераписки опции за третман на меланома

Современи тераписки опции за третман на меланома

Меланомот е водечка причина за морталитет како резултат на карцином на кожа во САД. Третманот за меланома е ограничен на мал број тераписки опции, вклучително и хемотерапија, со тоа што постарите опции за терапија како интерферон и интерлеукин-2 се асоцирани со токсичност. По одобрувањето на моноклоналното антителоipilimumabво 2011 година, одобрени се и неколку други лекови за метастазиран меланом. Неодамна, одобрени се киназа инхибитори и PD-1 (programmed death receptor-1) инхибитори за нересекцибилен или метастазиран меланом, во кои спаѓаатvemurafenib,nivolumab, иpembrolizumab. Овие агенси се сметаат за современи и иновативни тераписки опции за меланом.

Инциденцата на меланом кај машкиот пол продолжува да расте многу побрзо отколку било кој друг вид на карцином, а моментално е проценета на 33%. Кај жените, инциденцата на меланом е на второ место по карциномот на бели дробови со просечна стапка од 23%. Дури и со порастот на пријавени пациенти, овие бројки не се целосни и не ја претставуваат вистинската инциденца бидејќи многу ин ситу меланоми се третирани амбулантски и не се документирани. 82 до 85% од меланомите биле пријавени како локализирана болест, 10 до 13% како регионални, а само 2 до 5% како дистантна метастатска болест. Колку порано е детектиран малигнитетот, толку е подобар исходот од терапија.

Примарен меланом во рана фаза може да се излекува и отстрани со хируршка ресекција, сепак третманот на метастатска или напредна болест има потреба од терапија со хемотераписки агенси. Како со секоја терапија, ризиците и користа од терапијата со интерферон и интерлеукин- 2 се проценуваат пред започнување со третманот. Алкилирачките хемотераписки агенси какоdacarbazineиtemozolomideсе користат во третирање на меланом во напредна фаза.Тemozolomideне е одобрен одFDAза метастазиран меланом, но често се користи во пракса. Оралната администрација наtemozolomide, како и способноста да пенетрира во ЦНС, го прави одличен агенс како единечна или комбинирана тераписка опција за метастатски малигнитети.Dacarbazineе единствениот третман одобрен одFDAза метастатски меланом кој се користи како единечна опција, по интравенски пат.

Моноклоналното антителоipilimumabбеше одобрено за третман на нересекцибилен метастатски меланом во 2011 година. Во тоа време,ipilimumabбеше првиот нов третман за меланом по цела деценија и беше брзо одобрен поради продолженото време на преживување. Од тогаш, одобрени се уште неколку нови лекови за меланом, особено од групата на киназа инхибитози иPD-1инхибитори.

Табела 1. Нови агенси за третман на меланом
ЛекКласаДозирањеАдминистрацијаНесакани реакции
Vemurafenib (Zelboraf)Киназа инхибитор240 mg таблета960 mg per oѕ секои 12 часаартралгија, осип, алопеција, замор, наузеја, пруритис, кожни папуломи
Nivolumab (Opdivo)PD-1 инхибиторИнјекција: 40 mg/4 mL и 100 mg/10mL раствор во вијала за една употреба3 mg/kg IV во текот на 60 min секои 2 неделиСамо од лекот: осип

Во комбинација со Ipilimumab: осип, пруритис, главоболка, повраќање, колитис

Pembrolizumab (Keytruda)PD-1 инхибиторЗа инјекција: 50 mg лиофилизиран прашок во вијала за една употреба за реконституција

Инјекција: 100 mg/4 mL (25 mg/mL) раствор во вијала за една употреба

2 mg/kg IV инфузија во текот на 30 min секои 3 неделизамор, кашлица, наузеја, пруритис, осип, намален апетит, констипација, артралгија, дијареаPD-1: programmed death receptor-1

Киназа инхибитори

Воведувањето на тирозин киназа инхибитори за третманот на нересекцибилен или метастатски меланом доведе до подобрен одговор на терапија и стапка на преживување кај пациенти со детектирани киназа мутации кои одговараат за целна терапија. Киназа инхибиторитеvemurafenibиdabrafenibсе одобрени за терапија наBRAF– позитивен напреден меланом.BRAFгенот кај луѓе е вклучен во клеточните сигнални патеки и кај некои карциноми во него се случуваат мутации. Овие целни терапии кај кои лекот е насочен кој оваа генетска мутација се покажале дека ја подобруваат вкупната стапка на преживување, како и стапката на преживување без прогресија кај пациенти соBRAF V600мутации. За жал, кај многу пациенти се развива резистенција наBRAF– целната терапија поради мутации воMAPkсигналната патека. Со цел да се надмине и оваа резистенција, развиени се иМЕКинхибитори. Во 2013 година беше одобренtrametinib,MEK-1инхибитор, за терапија наBRAF– мутиран метастатски меланом.Long et al (2014), покажале дека комбинацијата наBRAFкиназа инхибиторdabrafenibиMEK-1инхибиторотtrametinibја подобруваат вкупната стапка на преживување, како и стапката на преживување без прогресија кај пациенти кои претходно не биле третирани за метастатски меланом соBRAF V600EилиV600Kмутации.

Vemurafenib (Zelboraf)е киназа инхибитор индициран за третман на пациенти со нересекцибилен меланом во стадиум IIIC или метастатски меланом соBRAF V600Eмутација детектирано со соодветен тест којшто е одобрен одFDA. Пред започнување на терапија соvemurafenib, потребно е да се изведе дерматолошка евалуација, електрокардиограм, одредување на електролити, хепатални ензими и билирубин. Стандардното дозирање е 960 mg орално на секои 12 часа, а третманот продолжува се додека не се јави неприфатлива токсичност или доколку болеста прогредира. Не се потребни ренални или хепатални приспособувања на дозата, не се идентификувани никакви контраиндикации, а лекот спаѓа во категорија D за бремени жени.Vemurafenibсе зема како 240 mg таблети кои не смеат да се џвакаат или кршат, со или без оброк. Пропуштена доза може да се земе до 4 часа пред наредната доза.

Познато е дека заедничката употреба со другите агенси го продолжува QT интервалот, а лекови кои предоминантно се метаболизираат преку CYP1A2 ензимската патека и имаат тесен тераписки индекс не се препорачуваат. Треба да се избегнува нивна употреба заедно со силни CYP3A4 инхибитори или индуктори; сепак, доколку заедничката администрација е неопходна, потребно е да се мониторира внимателно токсичноста и да се размисли за намалување на дозата на лековите кои се CYP1A2 супстрати. Пациентите треба да избегнуваат изложување на сонце, да носат заштитна облека и крем со заштитен фактор (SPF, UVA/UVB), а доколку се појават симптоми на сериозна дерматолошка реакција или кожен малигнитет, како и кардијални симптоми, промени во видот, фотофобија или симптоми на увеитис, веднаш да се пријават.

Студиите кои ја потврдуваат ефикасностаvemurafenibја вклучуваат интернационалната, јавна, рандомизирана, контролирана студија на 675 пациенти соBRAF V600E– позитивен нересекцибилен или метастатски меланом кои не примале претходно терапија. Пациентите по случаен избор примале 960 mgvemurafenibдва пати на ден или 1,000 mg/m 2 IVdacarbazineеднаш на три недели. По 6 месеци вкупното преживување за групата која прималаvemurafenibбило 84%, додека за групата која прималаdacarbazineбило 64%. Споредено соdacarbazine,vemurafenibбил асоциран со 63% помал ризик за смрт и 74% помал ризик за смрт или прогресија на болеста (PPost Views: 379

dr.Mirokov

Комментарий читателя: