Кожен меланом

Меланомът е злокачествено кожно заболяване с висока агресивност, растежен потенциал и склонност за метастазиране по кожата и кръвоносната система. Епидемиологични проучвания показват, че честотата на заболяването се удвоява всеки 10 години. Наред с честотата на заболяемост, нараства и смъртността от заболяването.

Рисковите фактори за развитие на заболяването включват: наследственост, продължително излагане на слънчева светлина, излагане на изкуствена ултравиолетова светлина, светла кожа, червени или руси коси и сини очи и наличие на повече от 10 бемки на ръцете и повече от 200 по тялото.

Класическите методи на лечение включват оперативно отстраняване на тумора, химиотерапия и лъчетерапия. Водещ метод на лечение е оперативния. В ранните стадии се отстранява кожния тумор. При лимфни разсейки се отстраняват и лимфните възли. При туморите с разсейки оперативното лечение се комбинира с химиотерапия, лъчетерапия и имунотерапия.

Резултати от лечението:

 • При І стадий, когато има само първичен тумор, без метастази, 5 годишната преживяемост след оперативно лечение не превишава 80%;
 • При ІІ-ри стадий, в който има метастази от първичния тумор в лимфните възли, след комбинирано лечение 5 годишната преживяемост не превишава 49%;
 • При ІІІ стадий с лимфни метастази от първичния тумор само единични пациенти преживяват 3 годишен период;
 • При ІV стадий с далечни органни метастази 5 годишната преживяемост не превишава 10%.

Най-често използваният препарат за химиотерапия при меланом е цитостатика Дакарбазин. Препарата е сравнително не токсичен. Ефективността от лечението е в рамките на 18 – 22%. Ефективността му е по-силно проявена при кожни и лимфни метастази и по-малка по отношение на първичния тумор и метастази във вътрешните органи. Лечението с Дикарбазин не повлиява съществено продължителността на живот на лекуваните болни.

В последно време приложение намира и новият препарата Фотемустин, при който повлияни от лечението са 30,7% от болните. Предимство на препарата е по-високата (20% – 25%) му активност при метастази в мозъка.

При неуспех от лечението с моно химиотерапия се използва лечение с комбинирани цитостатични препарати (Цисплатина, Дакарбазин, Кармустин, Винбластин и др.) или поли химиотерапия.

С оглед да се повиши резултатността от лечението поли химиотерапията се комбинира с хормонални препарати (Тамоксифен) или имуностимуланта Алфа интерферон. Резултатите от самостоятелното приложение на Тамоксифен показват ефективност от 7%. Комбинирането му с поли химиотерапия показва противоречиви резултати. Самостоятелното приложение на Алфа интерферон показва ефективност от 15%.

Лечението с противотуморни ваксини е във фаза на експериментални проучвания.

Интегративен подход при лечението на меланома в нашата практика

Основавайки се на основните принципи на интегративната онкология ние предлагаме на лекуваните от нас болни следния подход.

 • Преди всичко болният трябва да разбере, че диагнозата рак не е равнозначна на смърт! След първите емоционални тежки моменти, след като е поставена тази диагноза, изключително важно е болният да не остава сам и да не губи надежда.
 • Добрата психологическа нагласа за борба с тежкото заболяване, сама по себе си е мощен лечебен фактор и изискване, без което не може да се очакват сериозни лечебни резултати и при най-добра лечебна тактика.
 • Ние вярваме, че всеки организъм има сериозни регенеративни възможности, които при подходящо стимулиране и използване могат да променят сериозно хода и изхода от заболяването.
 • Лечението при нас е насочено не към отделните симптоми на заболяването, а към целия организъм и неговата индивидуалност. Насочено е, както към регулиране и подобряване на общото функционално състояние на организма, така и към физиологията на туморната клетка, целящо преустановяване на туморния растеж.
 • Първата стъпка от цялостния лечебен процес е да се преустанови растежа на тумора. След това усилията трябва да се насочат към регресия на тумора и евентуално достигане до стадий, в който той изчезва напълно.
 • Първостепенно внимание при лечението се отделя на повишаване на качеството на живот на болния и използване на природосъобразни методи на лечение.

Преди изготвяне на терапевтичната програма за всеки отделен болен, с помощта на съвременните диагностични методи, ние правим цялостна оценка на функционалното състояние на организма, размера на туморното образувание и стадия на заболяването. Изготвяме диетична програма, основно насочена към елиминиране на животинските мазнини, въглехидрати и токсични фактори от хранително естество и за снабдяване на организма с необходимите му витамини и минерали. Съобразено с вида на туморното заболяване и стила на живот на болния се определят препоръките за отстраняване на рисковите фактори. Отделя се внимание на психологическото състояние на болния и се предприемат мерки за подобряване психо-емоционалното му състояние и отстраняване на стреса. Предпочитани методи са лечение с психотерапия, медитация, упражнения за вътрешен самоконтрол (визуализация), йога упражнения, хипноза, терапия с музика.

Основен и водещ метод в цялостната ни програма е Инсулин потенцираната терапия (ИПТ). Съобразено с хистологичната диагноза и чувствителността на тумора към различни цитостатици се определя подходяща противотуморна комбинация и дозировка (10 пъти по-ниска от тази при стандартната химиотерапия!). Към лечението се добавят и медикаменти и препарати, насочени към подобряване на функцията на отделните органи и системи, отстраняване на токсичните продукти от организма и доставка на жизнено важни витамини и минерали. В интервалите между отделните апликации на ИПТ се дават медикаменти, които подтискат туморната ангиогенеза (способността на тумора да си създава собствена кръвоснабдителна система), средства за подобряващи функциите на черния дроб и стомашно чревния тракт и стимулатори на имунната система.

След завършване на лечението с ИПТ, на болния се изготвя индивидуална програма за подържащо лечение включващо диета, средства за детоксикация, препарати от групата на хранителните добавки и имуностимуланти.

За подсилване на ефекта от лечението на ИПТ използваме и редица други методи като: инфузионна терапия с високи дози Витамин С (30,0 до 60,0 g) и други витамини и минерали, хипертермия, фитотерапия, кислородотерапия, имунотерапия, фотодинамична терапия, магнитотерапия, лазер терапия и др.

В подходящи случаи след постигане намаляване на туморния размер насочваме болните за оперативно лечение за отстраняване на остатъчния тумор.

 1. Barth A, Morton DL: The role of adjuvant therapy in melanoma management. Cancer 1995;75(2 suppl):726-734.
 2. Bulgarian National Cancer Registri. Cancer Incidence in Bulgaria 2002. Volum XIII. 2005.
 3. Khayat D, Borel C, Tourani JM, et al: Sequential chemoimmunotherapy with cisplatin, interleukin-2, and interferon alfa-2a for metastatic melanoma. J Clin Oncol 1993;11:2173-2180.
 4. Legha SS, Ring S, Papadopoulos N, et al: A prospective evaluation of a triple-drug regimen containing cisplatin, vinblastine, and dacarbazine (CVD) for metastatic melanoma. Cancer 1989;64:2024-2029.
 5. McClay EF, Mastrangelo MJ, Berd D, Bellet RE: Effective combination chemo/hormonal therapy for malignant melanoma: Experience with three consecutive trials. Int J Cancer 1992;50:553-556.
 6. Meyskens FL Jr, Farmer PJ, Yang S, Anton-Culver H. New perspectives on melanoma pathogenesis and chemoprevention. Recent Results Cancer Res. 2007;174:191-5.
 7. Ollila DW, Kelley MC, Gammon G, Morton DL: Overview of melanoma vaccines: Active specific immunotherapy for melanoma patients. Semin Surg Oncol 1998;14:328-336.
 8. Richtig E, Ludwig R, Kerl H, Smolle J. Organ-and treatment-specific local response rate to systemic and local treatment modalities in stage VI melanoma. Br J Dermatol. 2005 Nov;153(5):925-31.
 9. Seeber A, Binder M, Steiner A, Wolff K, Pehamberger H.: Treatment of metastatic malignant melanoma with dacarbazine plus fotemustine. Eur J Cancer. 1998 Dec;34(13):2129-31.
 10. Thompson J, Gold P, Fefer A: Outpatient chemo-immunotherapy for patients with metastatic melanoma. Proc Am Soc Clin Oncol 1996;15:433. (Abstract 1343).

Меланома 2 стадия – лечение и прогноз

Очень редко, когда онкологические заболевания выявляют на первых стадиях и этому есть свои объективные причины. Поэтому тема сегодняшнего нашего разговора: «Меланома 2 стадия – лечение и прогноз развития заболевания».
Как правило, на этой стадии наиболее адекватные пациенты уже перестают отрицать очевидное и понимают, что у них действительно есть проблема. К счастью, на данном этапе ещё можно помочь больным, хотя количество благоприятных исходов резко сокращается.

Вторая стадия заболевания характеризуется увеличением размеров злокачественной опухоли до 4 мм в диаметре и возможным появлением изъязвлений. Стоит сразу отметить, что если на родинке появились язвочки, это свидетельствует, как минимум, о второй стадии рака кожи. А это значит, что необходимо как можно быстрее обратиться за помощью к врачу.

Касательно лечения – в качестве стандарта применяется хирургическое вмешательство, позволяющее удалить как опухоль, так и окружающие её ткани. Это проводится для избегания распространения раковых клеток. К химиотерапии и облучению на подобном этапе не прибегают из-за отсутствия метастазов и поражения отдалённых лимфоузлов.

Если у вас выявлен диагноз меланома 2 стадия – лечение и прогноз напрямую зависят от того, насколько своевременно вы обратитесь за медицинской помощью. Не стоит откладывать визит к врачу ни на один день, это может действительно плохо кончиться.

Выдающийся профессор из Франкфурта, Эльке Йегер, выполнила и защитила диссертацию по вопросам иммунотерапии злокачественных опухолей, взяв для исследований одно из самых агрессивных новообразований – меланому. Четыре года подряд профессор Эльке Йегер признается одним из лучших врачей страны.

Глава израильского онкоцентра Давидов, профессор Эяль Фениг, владеет всеми современными радиохирургическими методами лечения рака. В последние годы профессор Эяль Фениг работает над усовершенствованием протоколов лучевой терапии меланомы с высоким риском рецидива.

меланома 2 стадия.

Страница 1 из 3

123

Регистрация: 23.01.2013 Сообщений: 30 Поблагодарил(а): 0 раз Поблагодарили: 0 раз –>

меланома 2 стадия.

Здравствуйте. Проконсультируйте, пожалуйста. У моего супруга (34 года, смуглый, каре-зеленые глаза,, на теле множество родинок) удалили широким иссечением пятно на коже в паху. До операции врач не сомневался в доброкачественности образования. Но после гистологии со слов врача это оказалась меланома 2 ст. Гистология показала толщину 3 мм., 2 ур. инвазии по Кларку. Пигм. Эпителиолидный невус. Разъясните, пожалуйста, что это означает ( врач ничего не объяснил).Является ли это ранней стадией рака или уже все запущено. Каковы прогнозы и чего стоит ждать? Излечимо ли это? Возможны ли рецидивы?

Регистрация: 07.10.2005 Сообщений: 2,566 Поблагодарил(а): 0 раз Поблагодарили: 0 раз –>

Хотелось бы сначала увидеть заключение не со слов, а скан или дословно перенесенное сюда.

Регистрация: 23.01.2013 Сообщений: 30 Поблагодарил(а): 0 раз Поблагодарили: 0 раз –>

Простите за ошибку. Да, так и надо было сделать. Но супруг все еще в больнице и все еще сам в неведении. А я из рода истеричек.((( Обязательно выложу как все заключения будут на руках. Но все же насколько все серьезно может быть. спасибо.

Регистрация: 07.10.2005 Сообщений: 2,566 Поблагодарил(а): 0 раз Поблагодарили: 0 раз –>

Предположительно: меланома (злокачественная опухоль кожи) промежуточного прогноза, при котором вероятность дальнейшего развития заболевания достаточно существенна. Чтобы конкретнее что-то говорить, выложите гистологическое заключение.

Регистрация: 23.01.2013 Сообщений: 30 Поблагодарил(а): 0 раз Поблагодарили: 0 раз –>

Cспасибо . Так и сделаю, как только заключение будет на руках

Регистрация: 23.01.2013 Сообщений: 30 Поблагодарил(а): 0 раз Поблагодарили: 0 раз –>

Добрый вечер, Игорь Евгеньевич. На руках заветные заключения. Посмотрите пожалуйста.
Узи скан выложить не могу и расписать не могу, ибо плохо видно. Но заключение обследования органов "дифф. изменений . не найдено," врач сказал, что все чисто.
В справке: пигментное заболевание(?не пойму) кожи правой паховой области Т3аN0M0 IIАСТ(Г?не пойму).
гистологическое заключение(фото):

http://fotki.yandex.ru/users/shkv78/view/673001/

Регистрация: 07.10.2005 Сообщений: 2,566 Поблагодарил(а): 0 раз Поблагодарили: 0 раз –>

Ок. Меланома – злокачественная опухоль кожи, прогноз дальнейшего развития которой зависит от стадии заболевания, на которой опухоль была обнаружена и выполнено лечение. Для данной стадии (IIa) десятилетняя выживаемость составляет порядка 60-65%, дополнительного лечения в обязательном порядке не назначается, требуются контрольные обследования каждые три месяца на протяжении первых двух лет, далее раз в полгода до достижения пятилетнего периода после операции, далее раз в год. Помимо этого имеет смысл научиться методикам сомообстледования кожи и регионарных лимфоузлов. Все эти мероприятия могут помочь выявить прогрессирование заболевания своевременно,в том случае, если оно произойдет.

Регистрация: 23.01.2013 Сообщений: 30 Поблагодарил(а): 0 раз Поблагодарили: 0 раз –>

Спасибо большое за ответ. Вопросы снова появились, простите. Если заболевание начнет прогрессировать, то излечение на фоне адекватного лечения возможно? Супруга направили на консультацию с иммунологом. Это действительно нужно? До этого направляли к химикам, которые сказали, что в лечении не нуждется. И меня смущает тип меланомы. Очень зловеще звучит. Как -то влияет она на возможность рецидивов? И еще, врач сказал, что 5 лет мне лучше не беременеть(. Это с чем связано? Что детка без папки останется или наследственность этой болячки даст о себе знать? Как теперь быть со старшим? (7лет) у него на теле множество родинок – его тоже показать онкологу? Еще раз: огромное спасибо за внимание к нашей проблеме.

Регистрация: 07.10.2005 Сообщений: 2,566 Поблагодарил(а): 0 раз Поблагодарили: 0 раз –>

По поводу иммунолога: назначение дополнительной (адьювантной) иммунотерапии при стадии 2а не является стандартом лечения, но в принципе возможно.
Пять лет лучше не беременеть – риск прогрессирование в этот период наиболее высок, и сочетание в семье вашей беременности и болезни мужа ( при плохом варианте развития событий) – все это может вылиться в довольно тяжелую социальную ситуацию. Кроме того, если мужу будет назначено какое-то дополнительное лечение, нужно смотреть, о каких препаратах речь, и об их влиянии.
Ребенка – да, нужно показать детскому онкологу.

Регистрация: 23.01.2013 Сообщений: 30 Поблагодарил(а): 0 раз Поблагодарили: 0 раз –>

dr.Mirokov

Комментарий читателя: